تاريخ : | ۲۳:۴۱ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﺏ ﮔﻔﺘﺎ ، ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ..
ﺍﺯ ﻟﺬﺕ ﺣﻀﻮﺭﺕ ، ﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﺴﺘﻢ !!
ﺁﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮﻯ ، ﻋﺸﻖ ﺧﺪﺍﺋﻴﻢ ﺭﺍ ؟ ..
ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﺑﻰ ، ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍﺋﻴﻢ ﺭﺍ؟ !!
ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰ ، ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ..
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺪﻩ ﻣﺠﺎﻟﻰ ، ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺩﺍ !!
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﻮﺗﻰ ﺑﺎ ، ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻢ ..
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻥ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ، ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺑﻴﺎﻳﻢ !!
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﻭ ، ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺬﺭ ﮐﺮﺩ ..
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﮏ ﺷﺐ ، ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻭ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩ !!
ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﺵ ﺑﺎﺯ ، ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺁﺭﻯ ..
ﻳﮏ ﺣﺠﻠﻪ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻋﮑﺴﻰ ، ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭﻯ !!
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯ ﭘﻴﺶ ﻣﺎﻫﻰ ، ﺩﻳﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﺵ ..
ﺁﻥ ﺷﺎﻩ ﻣﺎﻫﻰ ﻋﺸﻖ ، ﺑﻰ ﺁﺏ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﺵ !!
ﻧﺎﻟﻴﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﺵ ﺍﻓﺘﺎﺩ ، ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﺻﺪﺍﻳﻲ ..
ﻭﻗﺘﻰ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ، ﻣﻴﻤﻴﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻰ !!
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﮐﻪ ﺁﺏ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ، ﺁﻥ ﺷﺐ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎﻫﯽ ..
ﻣﺎﻫﯽ ﺩﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﻣﺮﺩ ، ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ !!
ﺁﺭﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺏ ﻭ ﻣﺎﻫﯽ ..
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ، ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺪﺍﯾﯽتاريخ : | ۲۳:۳۲ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

, عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند، و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

"وینستون چرچیل"

 تاريخ : | ۲۳:۲۴ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا
«سيمين بهبهانى»

رها کردیم خالق را ، گرفتاران ادیانیم !

تعصب چیست در مذهب ؟!

مگر نه این که انسانیم !

اگر روح خدا در ماست...

خدا گر مفرد و تنهاست ...

ستیزه پس برای چیست ؟!

برای خود پرستی هاست ..

من از

عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم

از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم

هراسم جنگ بین شعله و کبریت و هیزم نیست

من از سوزاندن اندیشه در آتیش می ترسم...تاريخ : | ۱۵:۱۱ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا
 سه گام باحضرت علی (ع)
گام اول:
دنیا دو روز است....یک روز با تو و روز دیگر علیه تو ....
روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مشو...
زیرا هر دو پایان پذیرند ...

گام دوم:
بگذارید و بگذرید .....  ببینید و دل نبندید ...... چشم بیاندازید و دل نبازید.... که دیر یا زود ...... باید گذاشت و گذشت...

گام سوم:
اشکها خشک نمیشوند مگر بر اثر قساوت قلبها و  قلبها سخت و قسی نمیگردند مگر به سبب زیادی گناهان
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯼ ﺷﺐ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺴﭙﺎﺭ؛
ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺨﻮﺍﺏ، ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺍﺳ ﺖ؛
ﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ؛ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ،
ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﺍﻧﺪ؛ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ،
ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ؛ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺪ
ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ...!تاريخ : | ۱۵:۵ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا
سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردااگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.سوال اول:خداچه میخورد؟سوال دوم:خداچه می پوشد؟
سوال سوم:خداچه کارمیکند؟وزیر ازاینکه جواب سوالهارانمیدانست ناراحت بود.
غلامی فهمیده وزیرک داشت.وزیر به غلام گفت سلطان ۳سوال کرده اگرجواب ندهم برکنارمیشوم.اینکه :خداچه میخورد؟چه می پوشد؟چه کارمیکند؟غلام گفت هرسه را میدانم اما دوجواب را الان میگویم وسومی رافردا
اما خداچه میخورد؟خداغم بندهایش رامیخورد
اینکه چه میپوشد؟خداعیبهای بندهای خودرامی پوشد
اماپاسخ سوم را اجازه بدهیدفردابگویم. فرداوزیر و غلام نزدسلطان رفتند.وزیربه دوسوال جواب داد.سلطان گفت درست است ولی بگوجوابهاراخودت گفتی یاازکسی پرسیدی وزیرگفت این غلام من انسان فهمیده ایست جوابهارااوداد. گفت پس لباس وزارت رادربیاوروبه این غلام بده غلام هم لباس نوکری رادرآوردوبه وزیرداد.بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه شد؟غلامگفت:آیاهنوزنفهمیدی خداچکارمیکند!خدادریک لحظه غلام راوزیر میکندووزیرراغلام میکند(بارخدایا توئی که فرمانفرمائی،هرآنکس راکه خواهی فرمانروائی بخشی وازهرکه خواهی فرمانروائی را بازستانی.س آل عمران آیه۲۶تاريخ : | ۱۵:۰ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا
دنیای امروز ما...
دنیای روابط باآدمها نیست....
دنیای روابط نقاب ها با نقاب هاست...
هرروز صبح ، آدم‌ها با طلوع خورشید...
نقاب ها رو به چهره میزنن و بیرون میرن...
و شب که بر گشتن درش میارن ویه گوشه آویزونش میکنن...
در طول روز و شب همه برای هم نقش بازی می کنن...
اگر کسی بدون نقاب باشه توی بازی نقشی نداره...
آدم‌ها کمتر فرصت می کنند ...
 تا سیمای حقیقی یکدیگر را ببینند...
آنها به نقاب عادت دارند....!!تاريخ : | ۱۴:۵۶ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا
شیطان اندازه یک حبه قند است، گاهی می‌افتد توی فنجان دل ما حل می‌شود آرام، آرام بی‌آنکه اصلا ما بفهمیم…
و روح‌مان سر می‌کشد آن چای شیرین را، آن وقت او خون می‌شود در خانه تن می‌چرخد و می‌گردد و می‌ماند آنجا…
او می‌شود من...تاريخ : | ۰:۱۷ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا
 

ننه..!

هرچی بدبختی کشیدیم؛ گفتی:"حكمت خداست"

ببین ننه... نیشونی این حكمتو بده برم در خونش بگم دِ لامصب،

مشكلت با من چیه آخه...؟تاريخ : | ۱۴:۲۸ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

کار ما نماینگر قابلیت های ماست .

"گوته"

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

سکوت شمشیری بوده است که من همیشه از آن بهره جسته ام.

" نادر شاه افشار"

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

«هیچ کاری برای انسان سخت‌تر از فکرکردن نیست.»

      " آلبرت انیشتن " 

                   جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

           

 بی باکی گله ، ناشی از چوپان بیدار است.

" ارد بزرگ "                      


برچسب‌ها: نوشته های بزرگان

تاريخ : | ۱:۴۰ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد

صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد

 

 کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن 

 شاید امید تنها دارائی او باشه

امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار

شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد  


برچسب‌ها: زمانا

تاريخ : | ۱۵:۴۲ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

http://zamanaaa.blogfa.com

.

.

.

http://zamanaaa.blogfa.com


برچسب‌ها: نوشته های قابی

تاريخ : | ۴:۲۱ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

نیا باران،زمین جای قشنگی نیست...

من از اهل زمینم ،خوب میدانم

که گل در عقد زنبور است ،

ولی سودای بلبل دارد و

پروانه را هم دوست میدارد


برچسب‌ها: زمانا

تاريخ : | ۲:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

می گفتند :

 

سختی ها نمک زندگــــــی است !

 

امّا

چرا کسی نفهمید ؛

 

“نمــــــک” برای من که خاطراتم زخمی است ،

شور نیست

 

مزه ی “ درد ” می دهد !!!

.

.

.

 از نبودنت گلایه ای نیست تو مقصر نبودی ..

من عاشق نیستم …

وگرنه هزار و یک راه بود برای

پایند کردنت ...

 

 


برچسب‌ها: نوشته های زیبا

تاريخ : | ۱:۲۹ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

«شیعه علی بودن» از «چون علی عمل کردن» شروع می‌شود.

 دکتر علی شریعتی

 

 

حسین بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.

افسوس که به جای افکارش،

 زخم های تنش را نشانمان دادند

 و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند.

دکتر علی شریعتی


برچسب‌ها: نوشته های بزرگان

تاريخ : | ۱:۸ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

http://zamanaaa.blogfa.com

.

.

.

http://zamanaaa.blogfa.comتاريخ : | ۱:۴۶ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

پیامبراکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:
 المتعبّد بغیر فقه کالحمار فی الطّاحون؛
کسى که بى دانش عبادت کند چون الاغ آسیاب است.

نهج الفصاحه

***********************************

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
 قَیِّدُوا العِلمَ بالکِتابِ؛
علم را ، با نوشتن در بند کشید .

کنز العمّال : ۲۹۳۳۲ 

*********************************** 


امام على علیه‏ السلام :
 کِتابُ الرجُلِ عُنوانُ عَقلِهِ‏وبُرهانُ فَضلِهِ ؛
نوشته (و نامه) انسان ، نشانِ خِرد او و دلیل فضل اوست .

غرر الحکم : ۷۲۶۰ منتخب میزان الحکمة : ۴۸۲


برچسب‌ها: احادیث

تاريخ : | ۱:۲۶ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :

السُّؤالُ نِصفُ العِلم .
پرسش نیمى از دانش است .
کنزالعمّال : ۲۹۲۶۰

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
 العِلمُ خَزائنُ ومَفاتِیحُهُ السُّؤالُ ، فَاسألُوا رَحِمَکُمُ اللّه‏ُ فإنّهُ یُؤجَرُ أربَعةٌ : السائلُ ، والمُتَکلِّمُ ، والمُستَمِعُ ، والُمحِبُّ لَهُم؛

دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰

 جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
 طالِبُ العِلمِ طالِبُ الرَّحمَةِ ،طالِبُ العِلمِ رُکنُ الإسلامِ ، ویُعطى أجرَهُ مَعَ النَّبِیّینَ ؛
جویاى دانش ، جویاى رحمت است . جوینده دانش رکن اسلام است و پاداشش با پیامبران داده مى‏شود.
کنز العمّال : ۲۸۷۲۹ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸


برچسب‌ها: احادیث

تاريخ : | ۲:۳۹ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
 اُطلُبوا العِلمَ ولَو بِالصِّینِ ؛ فإنَّ طَلَبَ العِلمِ فَریضَةٌ عَلى کُلِّ مُسلِم ؛
دانش را فرا گیرید ، گرچه در چین باشد ؛ زیرا طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است .
کنز العمّال : ۲۸۶۹۷ ، ۲۸۶۹۸ منتخب میزان الحکمة : ۳۹۸

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم :
 آفَةُ العِلمِ النِّسیانُ ؛
آفت دانش ، فراموشى است .

الخصال ، ص ۴۱۶ .

 جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

پیامبر خدا (صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم) می فرمایند:
 مَن کَتَبَ عَنِّی عِلما أو حَدیثالم یَزَلْ یُکتَبْ لَهُ الأجرُ ما بَقِیَ ذلکَ العِلمُ والحَدیثُ؛
هر کس دانشى یا حدیثى از من بنویسد تا آن دانش و حدیث باقى است ، برایش اجر نوشته شود .

کنز العمّال : ۲۸۹۵۱


برچسب‌ها: احادیث

تاريخ : | ۲۲:۲۶ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

حضرت فاطمه عليهاالسلام : إلزَم رِجلَها ؛ فَإنَّ الجَنَّةَ تَحتَ أقدامِها ؛

حضرت فاطمه عليهاالسلام : در خدمت مادر باش ؛ زيرا بهشت زير قدم‏هاى مادران است .

 آينه يادها > حدیث شماره : 200671

 

حضرت فاطمه عليهاالسلام : إنْ كُنتَ تَعمَلُ بِما أمَرناكَ و تَنتَهي عَمّا زَجَرناكَ عَنهُ فَأنتَ مِن شيعَتِنا و إلاّ فَلا ؛

حضرت فاطمه عليهاالسلام :اگر به آنچه تو را به آن فرمان مى‏دهيم عمل كنى و از آنچه برحذر مى‏داريم دورى كنى ، از شيعيان مايى و الاّ هرگز .

 آينه يادها > حدیث شماره : 200673

 

حضرت فاطمه عليهاالسلام : حُبِّبَ إلَىَّ من دُنياكُم ثَلاثٌ : تِلاوَةُ كِتابِ اللّه‏ِ و النَّظَرُ في وَجهِ رَسولِ اللّه‏ِ و الإنفاقُ في سَبيلِ اللّه‏ِ ؛

حضرت فاطمه عليهاالسلام :از دنياى شما محبّت سه چيز در دل من نهاده شد : تلاوت قرآن ، نگاه به چهره پيامبر خدا و انفاق در راه خدا .

 آينه يادها > حدیث شماره : 200674


برچسب‌ها: احادیث

تاريخ : | ۱:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا
انسان ها
به آسمان
احترام می گذارند
چون
هنوز
برایشان
دست نیافتنی است!

 

در زندگی ادمهایی هستند که مثل قطار شهر بازی می مونند از بودن با انها لذت می بری ولی با هاشون به جایی نمی رسی .

خیلی سخته دلت گیرکنه

 به قلاب ماهیگیری که

دلش ماهی نمیخواد

وفقط برای تفریح

اومده ماهیگیری...


برچسب‌ها: نوشته های زیبا

تاريخ : | ۱:۱۲ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

هرکـس به طریقی دل ما میشکند / بیگانه جدا، دوست جدا میشکند

بیگانه اگر میشکند حرفی نیست / من در عجبم دوست چرا میشکند …

 


گر بر سر نفس خود امیری مَردی / ور بر دگری نکته نگیری مَردی

مَردی نبُود فتاده را پای زدن / گر دست فتاده ای بگیری مَردی …تاريخ : | ۱:۲۶ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا
درد علی دو گونه است: دردی که از ضربه ی ابن ملجم در فرق سرش احساس می کند و درد دیگر دردی است که او را تنها در نیمه شب های خاموش به دل نخلستانهای اطراف مدینه کشانده…و به ناله درآورده است.ما تنها بر دردی می گرییم که از ابن ملجم در فرقش احساس می کند.
اما این درد علی نیست
دردی که چنان روح بزرگی را به ناله آورده است ،تنهایی است که ما آن را نمی شناسیم .باید این درد را بشناسیم نه آن درد را ، که علی درد شمشیر را احساس نمی کند.
و ….ما
درد علی را احساس نمی کنیم.

دکتر علی شریعتی


برچسب‌ها: نوشته های بزرگان

تاريخ : | ۱:۴۵ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا
خدایا! …
رحمتی کن ،
تاایمان ،
نام و نان برایم نیاورد! …
قوتم بخش ،
تا نانم را ،
و حتی نامم را ،
در خطر ایمانم افکنم! …
تا از آنانی نباشم که ،
پول دین را می گیرند ،
و برای دنیا کار می کنند! …
بلکه از آنانی باشم که ،
پول دنیا را می گیرند ،
و برای دین کار می کنند! …

دکتر علی شریعتی


برچسب‌ها: نوشته های بزرگان

تاريخ : | ۱:۸ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

http://zamanaaa.blogfa.com

.

http://zamanaaa.blogfa.com

.

http://zamanaaa.blogfa.comتاريخ : | ۲۳:۴۱ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

برنده میگوید مشکل است اما ممکن

بازنده میگوید ممکن است اما مشکل

 

 

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم

 فروشنده خواهیم بود

 تاريخ : | ۱۳:۳۳ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

چه خوب می شد اگر 

 اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و

عشق را با هوس و 

حقیقت را با واقعیت و

  حلال را با حرام و

 دنیا را با عقبی و

 رحمان را با شیطان همیشه یادمان باشد که

زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود  


برچسب‌ها: زمانا

تاريخ : | ۱۴:۵۵ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

زمانا

.

.

زمانا


برچسب‌ها: نوشته های قابی

تاريخ : | ۱:۵۸ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا

زندگی حکایت مرد یخ فروشی است . . .

که وقتی از او پرسیدند همه را

 فروختی؟گفت :

نفروختم،

تمام شد.

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن 

 

گاهي اوقات

 بايد بگذري. بگذاري و بروي.

وقتي مي ماني و تحمل ميكني ،

از خودت يك احمق مي سازي ..................


برچسب‌ها: زمانا

تاريخ : | ۱:۱۸ قبل از ظهر | نویسنده : زمانا
یادمان باشد :

هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...


برچسب‌ها: نوشته های زیبا

تاريخ : | ۱۴:۴۳ بعد از ظهر | نویسنده : زمانا

گنجشک میخندید به اینکه چرا هرروز بی هیچ پولی برایش دانه میپاشم...
من میگریستم به اینکه حتی اوهم "محبت" مرا از سادگی ام
میپندارد...

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

قصه عشقت را به بیگانگان نگو
چرا که این کلاغهای غریب بر کلاه حصیری مترسک نیز آشیانه می سازند

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

بعضی از آدم‌ها

همیشه نمک‌دان‌ اند

مراقب زخم‌ هایتان باشید . . .

*  * * * * * * * * * * * * * * * *


برچسب‌ها: زمانا